Logowanie

Konstytucja Królestwa Polskiego

TYTUŁ III. O rządzie

Rozdział 1. O królu
Art.35. Rząd jest w osobie króla. Król sprawuje władzę wykonawczą w całej swej rozciągłości. Wszelka władza wykonawcza 1ub administracyjna od niego tylko pochodzić może.
Art.36. Osoba królewska jest święta i nietykalna.
Art.37. Wszystkie akta publiczne sądów, trybunałów i magistratur jakich bądź pod królewskim wydane będą imieniem. Monety i stemple nosić będą oznakę przez niego wskazaną.
Art.38. Kierunek siły zbrojnej w pokoju i wojnie, jako też mianowanie dowódców i oficerów należą wyłącznie do króla.
Art.39. Król rozrządza dochodami państwa stosownie do ułożonego budżetu, a przez siebie potwierdzonego.
Art.40. Prawo wydawania wojny i zawierania traktatów i umów wszelkich zachowane jest królowi.
Art.41. Kró1 mianuje senatorów, ministrów, radców stanu, referendarzy, prezesów komisji wojewódzkich, prezesów i sędziów różnych sądownictw, do nominacji królewskiej zachowanych, agentów dyplomatycznych i handlowych tudzież wszystkich innych urzędników administracyjnych bądź przez siebie bezpośrednio, bądź przez upoważnione do tego od siebie władze.
Art.42. Król mianuje arcybiskupów i biskupów różnych wyznań, sufraganów, prałatów i kanoników.
Art.43. Prawo ułaskawienia zachowane jest wyłącznie królowi, który jest mocen darować lub zamienić karę.
Art.44. Do panującego należy ustanowienie, urządzenie i rozdawnictwo orderów cywilnych i wojskowych.
Art.45. Wszyscy nasi następcy do Królestwa Polskiego powinni się koronować jako królowie polscy w stolicy, podług obrządku, jaki ustanowimy, i wykonają następującą przysięgę: "Przysięgam i przyrzekam przed Bogiem i na Ewangelię, iż ustawę konstytucyjną zachowywać i zachowania jej wszelkimi siłami przestrzegać będę."
Art.46. Do króla należy prawo nadania szlachectwa, naturalizacji i tytułów honorowych.
Art.47. Wszelkie rozkazy i postanowienia królewskie powinny być zaświadczone podpisem ministra naczelnika wydziału, który będzie odpowiedzialnym za wszystko, co by te rozkazy lub postanowienia obejmować mogły przeciwnego konstytucji i prawom

Rozdział II. O regencji
Art.48. Przypadki regencji, które są lub będą dopuszczone w Rosji, równie jak władza i atrybucje regenta będą wspólne Królestwu Polskiemu i określone tymiż samymi prawidłami.
Art.49. W przypadku regencji minister sekretarz stanu winien jest pod osobistą odpowiedzialnością donieść namiestnikowi o ustanowieniu regencji rosyjskiej.
Art.50. Namiestnik otrzymawszy uwiadomienie regencji rosyjskiej i doniesienie ministra sekretarza stanu zwoływa senat dla obrania członków regencji Królestwa.
Art.51. Regencja Królestwa składać się będzie z regenta rosyjskiego, z czterech członków przez senat wybranych i z ministra sekretarza stanu. Zasiadać będzie w stolicy Cesarstwa Rosyjskiego pod prezydencją regenta.
Art.52. Władza regencji będzie taż sama, co i króla, wyłączywszy, że nie będzie mogła mianować senatorów i że wszystkie jej mianowania ulegają potwierdzeniu króla, który obejmując rządy może je odwołać, i że postanowienia jej wychodzić będą w imieniu króla.
Art.53. Mianowanie i odwołanie namiestnika zależy od regencji podczas jej rządu.
Art.54. Gdy król obejmie rządy, każe regencji zdać sobie sprawę z jej działań.
Art.55. Członki regencji odpowiadają z osób i majątków za wszystko, co by zdziałali przeciwnego konstytucji i prawom.
Art.56. W przypadku śmierci członka regencji, senat, zwołany przez namiestnika, miejsce wakujące zapełnia. Regencja mianuje sekretarza stanu.
Art.57. Członki regencji przed udaniem się do stolicy Cesarstwa Rosyjskiego wykonają przysięgę w obliczu senatu i przyrzekną wierne zachowywanie konstytucji i praw.
Art.58. Regent rosyjski wykona tąż samą przysięgę w obliczu członków regencji Królestwa.
Art.59. Minister sekretarz stanu będzie obowiązanym wykonać podobnąż przysięgę.
Art.60. Akt wykonania przysięgi przez regenta przesłany będzie senatowi polskiemu.
Art.61. Akt wykonania przysięgi przez ministra sekretarza stanu będzie również przesłanym senatowi polskiemu.
Art.62. Akt wykonania przysięgi przez członków regencji będzie przesłany przez senat polski regentowi rosyjskiemu.

Rozdział III. O namiestniku i o radzie stanu
Art.63. Rada stanu pod prezydencją króla lub jego namiestnika składa się z ministrów, radców stanu, referendarzy jako też osób, które król zechce szczególnie do niej wezwać.
Art.64. W nieprzytomności króla namiestnik i rada stanu zarządzają w jego imieniu sprawami publicznymi Królestwa.
Art.65. Rada stanu dzieli się na radę administracyjną i na ogólne zgromadzenie.
Art.66. Rada administracyjna składać się będzie z namiestnika, z ministrów naczelników pięciu wydziałów rządowych i z innych osób, szczególnie przez króla wezwanych.
Art.67. Członki rady administracyjnej mają głos doradczy. Zdanie namiestnika jest jedynie stanowcze. Namiestnik wydawać będzie swe postanowienia w radzie stosownie do ustawy konstytucyjnej, do praw i do pełnomocnictwa królewskiego.
Art.68. Każde postanowienie namiestnika, aby było obowiązującym, wydane być powinno w radzie administracyjnej, zaświadczone podpisem ministra naczelnika wydziału.
Art.69. Namiestnik przedstawia do nominacji królewskiej podług osobnego urządzenia po dwóch kandydatów na każde miejsce wakujące arcybiskupa, biskupa, senatora, ministra, sędziego trybunału najwyższego, radcy stanu i referendarza.
Art.70. Namiestnik wykona w ręce króla i w obliczu senatu następującą przysięgę: "Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu, iż sprawować będę w imieniu króla rządy Polski stosownie do aktu konstytucyjnego, do praw i do pełnomocnictwa królewskiego i że złożę królowi władzę, którą mi powierzył, skoro się jego królewskiej mości zdawać będzie". W nieprzytomności króla w Królestwie akt złożenia przysięgi przez namiestnika w ręce królewskie przesłany będzie senatowi przez ministra sekretarza stanu.
Art.71. Pod bytność królewską władza namiestnika jest zawieszona. Zawisło wtenczas od króla pracować pojedynczo z ministrami lub zwoływać radę administracyjną.
Art.72. W przypadku zejścia z tego świata namiestnika lub gdyby królowi nie zdawało się nominować go, król tymczasowo miejsce jego zastąpi mianowaniem prezesa.
Art.73. Ogólne zgromadzenie rady stanu składać się będzie ze wszystkich członków wyrażonych w artykule sześćdziesiątym trzecim. Odbywać się będzie pod prezydencją królewską, namiestnika lub w ich nieprzytomności pierwszego członka rady, podług porządku oznaczonego w artykułach sześćdziesiątym trzecim i sześćdziesiątym szóstym. Czynnością jej będzie:
1) roztrząsać i układać projekta wszelkie do praw i urządzeń ogółu kraju tyczących się;
2) stanowić względem oddania pod sąd urzędników administracyjnych mianowanych przez króla za przestępstwa w urzędzie wyjąwszy tych, co są sądom sejmowym ulegli;
3) stanowić w przypadkach sporu o jurysdykcję;
4) roztrząsać corocznie zdanie sprawy przez każdy główny wydział rządowy składane;
5) zbierać spostrzeżenia względem nadużyciów i tego wszystkiego, co by mogło uwłaczać ustawie konstytucyjnej i układać z nich ogólne przedstawienie podać się mające panującemu, który oznacza przedmioty podlegające odesłaniu za jego rozkazem do senatu lub do sejmu.
Art.74. Zgromadzenie ogólne rady stanu roztrząsa wszelkie przedmioty na rozkaz króla, namiestnika lub na żądanie naczelnika wydziału stosownie do statutu organicznego.
Art.75. Postanowienia zgromadzenia ogólnego rady stanu ulegają potwierdzeniu przez króla lub namiestnika, te zaś, które się tyczą oddania pod sąd urzędników i sporu jurysdykcyjnego, niezwłocznie wykonywanymi będą,

Rozdział IV. O wydziałach rządowych
Art.76. Wykonanie praw powierzone będzie różnym wydziałom rządowym, jak niżej:
1) komisji wyznań religijnych i oświecenia publicznego;
2) komisji sprawiedliwości wybranej spomiędzy członków trybunału najwyższego;
3) komisji spraw wewnętrznych i policji;
4) komisji wojny;
5) komisji przychodów i skarbu.
Każda z tych komisji zostawać będzie pod prezydencją i kierunkiem ministra tym końcem mianowanego.
Art.77. Ustanowionym będzie minister sekretarz stanu, który ciągle przy boku królewskim ma przemieszkiwać.
Art.78. Będzie izba obrachunkowa, do której należeć ma ostateczna rewizja rachunków i zakwotowanie zdających rachunki. Izba ta od samego króla tylko zależeć będzie.
Art.79. Statut organiczny oznaczy skład i atrybucje komisji oświecenia publicznego, jako też i sądownictwa.
Art.80. Komisje spraw wewnętrznych, wojny i skarbu składać się będą z ministra i radców stanu, dyrektorów generalnych, podług rozporządzeń statutów organicznych.
Art.81. Minister sekretarz stanu przedstawi królowi sprawy, które mu przesyła namiestnik, i przesyła nawzajem namiestnikowi postanowienia królewskie. Stosunki zewnętrzne, ile się Królestwa Polskiego dotyczyć będą, jemu są powierzone.
Art.82. Ministrowie naczelnicy wydziałów, tudzież członki komisji rządowych odpowiadają i podległymi są sądom sejmowym za każde naruszenie ustawy konstytucyjnej, praw i postanowień królewskich, którego by się dopuścili.
Rozdział V. O administracji wojewódzkiej
Art.83. W każdym województwie będzie komisja wojewódzka złożona z prezesów i komisarzy dla wykonania rozkazów komisji rządowych, podług osobnego urządzenia.
Art.84. W miastach będą urzędy municypalne, w każdej gminie zaś będzie wójt dla wykonywania rozkazów rządowych jako ostatnie ogniwo administracji krajowej.


Porady prawne online

Zaufało nam już:
  • 0
  • 5
  • 7
  • 3
  • 7
  • 4
  • 6
  • osób

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.