Logowanie

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej została uchwalona 2 kwietnia 1997 roku. Opiera się na republikańskiej formie rządu, jednolitości państwa, zwierzchnictwie narodu, zasadzie demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego sprawiedliwość społeczną, wolność tworzenia i funkcjonowania partii politycznych oraz zrzeszania się w organizacjach społecznych, szeroki samorząd terytorialny oraz obszerny katalog praw i wolności obywateli.

Funkcjonowanie organów naczelnych RP oparte na zasadzie podziału władzy na ustawodawczą, wykonawczą oraz sądowniczą. Relacje prezydenta, rządu oraz parlamentu oparte na formule rządów parlamentarno-gabinetowych.

Parlament (Sejm i Senat) - władza ustawodawcza i kontrolna z dominującą rola Sejmu.

Prezydent - władza wykonawcza, najwyższy przedstawiciel RP, gwarant ciągłości państwowej, dokonuje nominacji na niektóre stanowiska państwowe.

Rada Ministrów - polityka wewnętrzna i zagraniczna RP, kieruje systemem administracji rządowej, Prezes Rady Ministrów kieruje pracami rządu, ustala zasady realizowania jego polityki, koordynuje i kontroluje prace jego członków.

Wymiar sprawiedliwości sprawują sądy powszechne, administracyjne i wojskowe. Podstawowymi zasadami ich działania jest niezawisłość i instancyjność.

Trybunał Konstytucyjny wybierany przez Sejm zajmuje się badaniem zgodności prawa z Konstytucją.

Trybunał Stanu powołany jest do sądzenia w przypadku deliktów urzędowych najwyższych funkcjonariuszy państwa.

Organem kontroli oraz przestrzegania prawa są Najwyższa Izba Kontroli oraz Rzecznik Praw Obywatelskich.

Konstytucja RP kształtuje wolności, prawa oraz obowiązki człowieka i obywatela.

Porady prawne online

Zaufało nam już:
  • 0
  • 5
  • 7
  • 3
  • 7
  • 4
  • 6
  • osób

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.