Logowanie

Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

Rozdział 3a. (3) Najwyższa Izba Kontroli

Art 28a.

1. Najwyższa Izba Kontroli powołana jest do kontroli działalności gospodarczej, finansowej i organizacyjno-administracyjnej naczelnych i terenowych organów administracji państwowej oraz podległych im jednostek z punktu widzenia legalności, gospodarności, celowości i rzetelności.

2. Najwyższa Izba Kontroli może również przeprowadzać kontrolę organizacji i instytucji społecznych oraz jednostek gospodarki nie uspołecznionej w zakresie zadań zleconych przez Państwo, jak również w innych przypadkach określonych w ustawie.

Art 28b.

1. Najwyższa Izba Kontroli podlega Sejmowi.

2. Rada Państwa sprawuje nadzór nad Najwyższą Izbą Kontroli w zakresie określonym ustawą.

Art 28c.

1. Prezesa Najwyższej Izby Kontroli powołuje i odwołuje Sejm.

2. Najwyższa Izba Kontroli działa na zasadzie kolegialności w ramach określonych ustawą.

3. Organizację i sposób działania Najwyższej Izby Kontroli określa ustawa.

Art 28d.

Najwyższa Izba Kontroli przedstawia corocznie Sejmowi uwagi o wykonaniu budżetu Państwa i Narodowego Planu Gospodarczego oraz wnioski w przedmiocie absolutorium dla Rządu.


Porady prawne online

Zaufało nam już:
  • 0
  • 5
  • 7
  • 5
  • 3
  • 9
  • 9
  • osób

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.