Logowanie

Uprawnienie do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego dla nauczycieli przedszkolnych. z 2010-11-16 (K 2/10)

K 2/10

Komunikat prasowy po rozprawie dotyczącej uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego dla nauczycieli przedszkolnych.

Wyłączenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach z kręgu nauczycieli uprawnionych do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego jest niezgodne z konstytucją.


16 listopada 2010 r. o godz. 12.30 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego dla nauczycieli przedszkolnych.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 4 ust. 7 pkt 1 oraz art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego w zakresie, w jakim wyłączają nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach z kręgu nauczycieli uprawnionych do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, są niezgodne z art. 32 ust. 1 w związku z art. 2 konstytucji.

Trybunał Konstytucyjny zaznaczył, że jego rolą  nie jest zastępowanie ustawodawcy w sytuacji, gdy zaniechał on uregulowania jakiegoś zagadnienia. Jednakże w ramach kompetencji do kontrolowania konstytucyjności obowiązującego prawa, Trybunał ocenia zawsze pełną treść normatywną zaskarżonego przepisu, wynikającą nie tylko z jego zaskarżonego brzmienia, ale z brzmienia, które - nie naruszając zasady swobody ustawodawcy w stanowieniu prawa, uwzględniając cele zaskarżonej regulacji prawnej - byłoby zgodne z wymogami konstytucyjności. Trybunał dokonuje zatem kontroli braku pewnych elementów normatywnych, których istnienie warunkowałoby konstytucyjność danej regulacji.

Trybunał Konstytucyjny mając na uwadze, że podstawowym zadaniem przedszkola i szkoły, jest realizacja prawa do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju, nie znalazł przekonujących argumentów dla wprowadzania odmiennych regulacji w uprawnieniach do przejazdów ulgowych w stosunku do nauczycieli pracujących w przedszkolach. Zdaniem Trybunału, jeżeli system oświaty uznaje za nauczycieli również tych, którzy pracują w przedszkolach, a ich status jest potwierdzony przygotowaniem i spełnieniem odpowiednich wymogów dotyczących przygotowania zawodowego i zdania odpowiednich egzaminów, nie można różnicować ich statusu w przypadku uprawnień do ulg w przejazdach. Zróżnicowanie takie może bowiem sprawić, że nauczyciele, zamiast w przedszkolach, będą ubiegać się o zatrudnienie w szkołach, gdzie przysługiwałyby im ulgi. Może to natomiast ograniczyć napływ kadry do przedszkoli i utrudniać realizację ich celów, przede wszystkim - wychowywania i opieki nad dziećmi.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że cechą wspólną, która pozwala na porównywanie nauczycieli przedszkoli z innymi nauczycielami jest fakt bycia nauczycielem, w rozumieniu Karty Nauczyciela oraz ustawy o systemie oświaty. Trybunał nie znalazł wartości i dóbr, które w niniejszej sprawie uzasadniałyby wyłączenie nauczycieli przedszkoli z uprawnień do przejazdów ulgowych. Inni nauczyciele wkładając taki sam wysiłek w zdobycie zawodu, tylko pracując w innym miejscu niż przedszkole, mają prawo do ulg.

Trybunał podkreślił, że samo kryterium miejsca pracy (przedszkole albo szkoła) nie jest wystarczające, by przesądzać o różnicowaniu uprawnień podmiotów należących do tej samej kategorii, posiadających wspólną cechę istotną.

W związku z powyższym Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że doszło do naruszenia zasady równości, gdyż wprowadzone ograniczenie niesprawiedliwie dokonało podziału podmiotów podobnych.

Rozprawie przewodniczyła sędzia TK Maria Gintowt-Jankowicz, a sprawozdawcą był sędzia TK Mirosław Granat.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa: Rzeczpospolita, 268, 17. 11 10 r. Nauczyciele przedszkolni pojadą taniej PKP. kno. Dziennik GP, 223, 17. 11. 10 r. Urszula Mirowska: Bilet ze zniżką także dla przedszkolanki. Gazeta Wyborcza, 278, 29. 11. 10 r. Leszek Kostrzewski, Piotr Miączyński: Jak Trybunał ocalił przedszkolanki.

 

Komunikat prasowy przed rozprawą dotyczącą uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego dla nauczycieli przedszkolnych.

16 listopada 2010 r. o godz. 12.30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego dla nauczycieli przedszkolnych.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 4 ust. 7 pkt 1 oraz art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego w zakresie, w jakim wyłączają nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach z kręgu nauczycieli uprawnionych do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego z art. 32 ust. 1 w związku z art. 2 konstytucji.

Ustawa o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego wymienia enumeratywnie nauczycieli, którym uprawnienie do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego zostało przyznane. Wątpliwości wnioskodawcy budzi wyłączenie z kręgu uprawnionych do ulgowych przejazdów nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach publicznych lub niepublicznych.

Status nauczyciela powiązany z wykonywaniem funkcji edukacyjnych jest istotną cechą wspólną dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach jak i nauczycieli  wskazanych  w  ustawie  o  uprawnieniach  do bezpłatnych  i  ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego. W ocenie wnioskodawcy kwestionowane przepisy poprzez różnicowanie podmiotów charakteryzujących się jednakową cechą istotną naruszają konstytucyjny zakaz dyskryminacji. Są one również niezgodne z zasadą sprawiedliwości społecznej, gdyż nie stosują jednakowej miary wobec wszystkich podmiotów zainteresowanych otrzymaniem rozdzielanych uprawnień.

Rozprawie będzie przewodniczyła sędzia TK Maria Gintowt-Jankowicz, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Mirosław Granat.

Porady prawne online

Zaufało nam już:
  • 0
  • 4
  • 1
  • 4
  • 8
  • 2
  • 2
  • osób

Współpracują z nami

Jakub Spalik

Jakub Spalik

Specjalizuje się w prawie gospodarczym i handlowym. Doradza małym i średnim przedsiębiorcom. Sporządza umowy cywilnoprawne oraz pisma procesowe dla podmiotów profesjonalnych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.