Logowanie

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2004-06-14 sygn. P 17/03

Strona 1 z 13
57/6A/2004 WYROK z dnia 14 czerwca 2004 r. Sygn. akt P 17/03* W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Jerzy Stępień ? przewodniczący Wiesław Johann Ewa Łętowska ? sprawozdawca Janusz Niemcewicz Mirosław Wyrzykowski,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawców oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie 14 czerwca 2004 r.

1) pytania prawnego Sądu Okręgowego w Koszalinie: czy ust. 2, 4 i 4a art. 32 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118 ze zm.) są sprzeczne z art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do pracowników zatrudnionych przez prywatnych pracodawców,


2) pytania prawnego Sądu Okręgowego w Łodzi: czy przepis art. 32 ust. 2, 4 i 4a ustawy wymienionej w pkt 1 w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 498), zawierający ograniczenia prawa do wcześniejszej emerytury dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach z uwagi na status pracodawcy, jest zgodny z wyrażoną w art. 2 Konstytucji zasadą sprawiedliwości społecznej oraz wyrażoną w art. 32 Konstytucji zasadą równości wobec prawa i zakresu dyskryminacji,

3) wniosku Komisji Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego ?Solidarność? o zbadanie zgodności art. 32 ust. 2-4a z art. 2 Konstytucji i wyrażoną tam zasadą sprawiedliwości społecznej oraz z art. 32 ust. 1 Konstytucji i wyrażoną tam zasadą równości wobec prawa, o r z e k a:

1. Artykuł 32 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, Nr 64, poz. 593 oraz Nr 99, poz. 1001), w części obejmującej zwrot: ?w podmiotach, w których obowiązują wykazy stanowisk ustalone na podstawie przepisów dotychczasowych?, jest niezgodny z art. 2 i art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2

2. Artykuł 32 ust. 4a ustawy wymienionej w pkt 1 jest niezgodny z art. 2 i art. 32 Konstytucji. Ponadto p o s t a n a w i a: na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z ust. 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638 oraz z 2001 r. Nr 98, poz. 1070) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie z uwagi na zbędność wydania orzeczenia. UZASADNIENIE: I

1. Postanowieniem z 10 października 2003 r., sygn akt. V U1815/03, Sąd Okręgowy w Koszalinie ? IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, zwany dalej ?SO w Koszalinie?, przedstawił Trybunałowi Konstytucyjnemu następujące pytanie prawne: ?Czy ustępy 2, 4, i 4a art. 32 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 30 grudnia 1998 r. z późn. zm.) sprzeczne są z art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do pracowników zatrudnionych przez prywatnych pracodawców? Wątpliwości SO w Koszalinie co do konstytucyjności wskazanych w pytaniu przepisów pojawiły się na tle następującego stanu faktycznego. Ubezpieczony Józef K., urodzony 3 stycznia 1948 r., 4 czerwca 2003 r. wystąpił z wnioskiem do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Koszalinie, zwanego dalej ?ZUS w Koszalinie? lub ?organem rentowym?, o przyznanie prawa do wcześniejszej emerytury przewidzianej w art. 32 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118 ze zm.), zwanej dalej ?ustawą o emeryturach i rentach z FUS?, dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Z dołączonych do wniosku świadectw pracy wynika, że jego staż pracy wynosi ogółem 30 lat, 1 miesiąc i 13 dni okresów składkowych i nieskładkowych, w tym 17 lat, 9 miesięcy i 27 dni okresów pracy w szczególnych warunkach na stanowisku rybaka. ZUS w Koszalinie decyzją z 30 czerwca 2003 r. odmówił przyznania Józefowi K. wcześniejszej emerytury, zaliczając mu jako pracę w szczególnych warunkach na stanowisku rybaka okres pracy wykonywanej u uspołecznionego pracodawcy P.P.U.R. ?Barka? w Kołobrzegu w rozmiarze 3 lat, 8 miesięcy i 17 dni, odmawiając uznania pozostałej pracy w szczególnych warunkach (14 lat, 1 miesiąc i 10 dni) wykonywanej na rzecz prywatnych pracodawców. W odpowiedzi na odwołanie Józefa K. organ rentowy podniósł, że dotychczasowa wykładnia Sądu Najwyższego (SO w Koszalinie nie wskazuje żadnych orzeczeń Sądu Najwyższego w tym przedmiocie) ?w zakresie stosowania art. 32 ustawy emerytalnej również do pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach u prywatnych pracodawców nie znajduje uzasadnienia wobec brzmienia aktualnie obowiązującego przepisu art. 32 ust. 4a ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

< >
pobierz plik

Porady prawne online

Zaufało nam już:
  • 0
  • 3
  • 4
  • 9
  • 4
  • 8
  • 9
  • osób

Współpracują z nami

Katarzyna Tomczak

Katarzyna Tomczak

Specjalizuje się w prawie rodzinnym - pomaga w egzekucji alimentów, doradza podczas rozwodów i przy podziale majątku. Prowadzi sprawy spadkowe. Sporządza także opinie z zakresu prawa mieszkaniowego.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.