Logowanie

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 1998-06-03 sygn. K 34/97

Strona 10 z 14

kwietnia 1988 r. o FWP - jako aport wniesiony do Spółki przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (ust.1), zaś Spółka ta wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki Funduszu Wczasów Pracowniczych, bez względu na charakter stosunku prawnego, z którego te prawa i obowiązki wynikają (ust. 2). Jednocześnie uchylono ustawę z 21 kwietnia 1988 r. o Funduszu Wczasów Pracowniczych (ust.3) oraz przyjęto regułę, iż przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. Nr 118, poz. 561, Nr 156, poz. 775; z 1997 r. Nr 32, poz. 184) stosuje się odpowiednio w części dotyczącej nieodpłatnego udostępnienia udziałów uprawnionym pracownikom Funduszu Wczasów Pracowniczych oraz członkom jego organów, w stosunku do udziałów w Spółce pokrytych aportem, o którym mowa w ust.


1. Określenie szczegółowych zasad udostępnienia udziałów odesłano do umowy Spółki (ust. 4). IV Trybunał Konstytucyjny zważył, co następuje:

1. Utworzony w 1949 r. FWP stanowił swoisty monopol organizacji wypoczynku pracowników, chociaż tworzony był przy udziale różnych organizacji związkowych, a ze świadczeń Funduszu korzystały osoby o różnej przynależności związkowej, a także osoby nie należące do związków zawodowych. Majątek należący do FWP powstawał z przekazanych mu części majątku Skarbu Państwa i przedsiębiorstw państwowych, a stopniowo był powiększany przez dochody własne, ale także przez dopłaty z budżetu państwa. Do czasu wejścia w życie ustawy z 1988 r. majątek FWP mógł być traktowany jako mienie państwowe, co wynikało zarówno z jego pochodzenia, jak też z określenia Funduszu w 1949 r. jako osoby prawnej, prawa publicznego. Ta ostatnia charakterystyka została wkrótce zastąpiona zaliczeniem FWP do kategorii państwowych osób prawnych. Ustawa z 1988 r. utrzymała osobowość prawną FWP, wiążąc go organizacyjnie z ?ogólnokrajową organizacją związkową?, bez określenia nazwy tej organizacji. Ustawa z 1988 r. nie wprowadziła istotnych zmian dotyczących majątku FWP jako osoby prawnej. Przyznanie pewnych uprawnień organizacyjnych wobec FWP jedynemu funkcjonującemu w tym czasie związkowi zawodowemu nie zmieniło ani charakteru tej osoby prawnej, ani jej niezależności majątkowej. Na tle ustawy z 1988 r. nie było żadnych podstaw do uznania OPZZ za właściciela majątku FWP. Co więcej, zgodnie z wyraźnym brzmieniem art. 7 ustawy z 1988 r., to FWP a nie OPZZ był wyłącznie uprawniony do ?gospodarowania majątkiem? i ?zapewnienia mu ochrony?. Jak wynika więc z analizy stanu prawnego, majątek FWP był majątkiem celowym wywodzącym się w dużej mierze z mienia państwowego i zbliżonym w swojej istocie do mienia Skarbu Państwa. Składniki majątku FWP były traktowane - zgodnie z genezą jego powstania - przez utrwaloną linię orzeczniczą Naczelnego Sądu Administracyjnego, jako mienie państwowe, i dlatego podlegające komunalizacji na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawą o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191) - por. np. sprawy NSA o sygn. I SA 442/94, I SA 443/94, I SA 445/94, I SA 447/94, I SA 677-682/94.

2. Kwestionowane przez wnioskodawcę przepisy ustawy z 9 maja 1997 r. mają następującą treść:

Art. 7 ust. 1 - ?Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, utworzona przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, zwanej dalej >Spółką<, przejmie przedsiębiorstwo, w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, jednostki organizacyjnej >Fundusz Wczasów Pracowniczych<, działającej na podstawie ustawy, o której mowa w ust. 3 - jako aport wniesiony do Spółki przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych?. Art. 7 ust. 2 - ?Spółka wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki Funduszu Wczasów Pracowniczych, bez względu na charakter stosunku prawnego, z którego te prawa i obowiązki wynikają?. Art. 7 ust. 4 - ?Przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. Nr 118, poz. 561, Nr 156, poz. 775; z 1997 r. Nr 32, poz. 184) stosuje się odpowiednio w części dotyczącej nieodpłatnego udostępnienia udziałów uprawnionym pracownikom Funduszu Wczasów Pracowniczych oraz członkom jego organów, w stosunku do udziałów w Spółce pokrytych aportem, o którym mowa w ust.

1. Szczegółowe zasady udostępnienia udziałów określi umowa Spółki?. Istota zaskarżonego unormowania, niezależnie od systematyki wewnętrznej przepisów art. 7 ustawy z 9 maja 1997 r., sprowadza się do następujących elementów:

1) derogacji dotychczasowego unormowania ustawowego FWP (ust. 3);

2) ustania bytu prawnego FWP jako osoby prawnej (ust. 1-3);

3) nałożenia na OPZZ obowiązku utworzenia nowego podmiotu w postaci spółki prawa handlowego, mianowicie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (ust. 2);

< >
pobierz plik

Porady prawne online

Zaufało nam już:
  • 0
  • 4
  • 1
  • 6
  • 3
  • 0
  • 8
  • osób

Współpracują z nami

Katarzyna Tomczak

Katarzyna Tomczak

Specjalizuje się w prawie rodzinnym - pomaga w egzekucji alimentów, doradza podczas rozwodów i przy podziale majątku. Prowadzi sprawy spadkowe. Sporządza także opinie z zakresu prawa mieszkaniowego.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.