Logowanie

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2010-06-09 sygn. K 29/07

Strona 1 z 12
49/5/A/2010 WYROK z dnia 9 czerwca 2010 r. Sygn. akt K 29/07* W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Andrzej Rzepliński ? przewodniczący Mirosław Granat Marek Kotlinowski ? sprawozdawca Marek Mazurkiewicz Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 9 czerwca 2010 r., wniosku Rady Gminy Stoszowice o zbadanie zgodności: art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, ze zm.) w związku z art. 5 ust. 5 i art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) z art. 2 w związku z art. 32 w związku z art. 167 ust. 1, z art. 16 ust. 2 i art. 166 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,


o r z e k a:

Art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706) w związku z art. 5 ust. 5 i art. 5a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250 i Nr 54, poz. 320): a) jest zgodny z art. 16 ust. 2 i art. 166 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, b) nie jest niezgodny z art. 32 w związku z art. 167 ust. 1 Konstytucji. Ponadto p o s t a n a w i a:

2 na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 459 i Nr 178, poz. 1375) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie ze względu na niedopuszczalność wydania wyroku. UZASADNIENIE I

1. Na podstawie wniosku z 8 listopada 2005 r. Rada Gminy Stoszowice (dalej: wnioskodawca) zwróciła się do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności:

1) art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, ze zm.; dalej: Karta Nauczyciela lub Karta) w związku z art. 5 ust. 5 oraz art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.; dalej: u.s.o.) z art. 2 w związku z art. 32 i w związku z art. 167 ust. 1, z art. 16 ust. 2, art. 166 ust. 1 oraz art. 170 Konstytucji;

2) art. 59 ust. 2 u.s.o. z art. 2 w związku z art. 16 ust. 2 oraz art. 170 Konstytucji;

3) art. 59 ust. 2 u.s.o. w związku z art. 80 ust. 2 i 3, art. 90 ust. 2a i 2b u.s.o. w związku z art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966, ze zm.; dalej: ustawa o dochodach j.s.t.) oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2005 (Dz. U. Nr 286, poz. 2878; dalej: rozporządzenie z 28 grudnia 2004 r.) z art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji;

4) rozporządzenia z 28 grudnia 2004 r. z art. 5a ust. 3 u.s.o. i art. 30 ust. 8 Karty Nauczyciela. 1.1. Po wstępnym rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym postanowieniem z 30 sierpnia 2006 r., sygn. Tw 54/05, OTK ZU nr 3/B/2007, poz. 106, Trybunał Konstytucyjny odmówił nadania wnioskowi dalszego biegu w zakresie badania zgodności: art. 1 ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela w związku z art. 5 ust. 5 oraz art. 5a ust. 2 u.s.o. z art. 170 Konstytucji; art. 59 ust. 2 u.s.o. z art. 2 w związku z art. 16 ust. 2 oraz art. 170 Konstytucji; art. 59 ust. 2 u.s.o. w związku z art. 80 ust. 2 i 3, art. 90 ust. 2a i 2b u.s.o. w związku z art. 28 ust. 6 ustawy o dochodach j.s.t. oraz w związku z rozporządzeniem z 28 grudnia 2004 r. z art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji oraz rozporządzenia z 28 grudnia 2004 r. z art. 5a ust. 3 u.s.o. i art. 30 ust. 8 Karty. Zażalenie wnioskodawcy na powyższe postanowienie nie zostało przez Trybunał uwzględnione (zob. postanowienie z 29 maja 2007 r., sygn. Tw 54/05, OTK ZU nr 3/B/2007, poz. 107). 1.2. Wniosek został przekazany do merytorycznego rozpoznania jedynie w zakresie zbadania zgodności art. 1 ust. 1 pkt 1 Karty w związku z art. 5 ust. 5 i art. 5a ust. 2 u.s.o. z art. 2 w związku z art. 32 i w związku z art. 167 ust. 1, z art. 16 ust. 2 oraz art. 166 ust.

< >
pobierz plik

Porady prawne online

Zaufało nam już:
  • 0
  • 3
  • 4
  • 9
  • 4
  • 8
  • 9
  • osób

Współpracują z nami

Jakub Spalik

Jakub Spalik

Specjalizuje się w prawie gospodarczym i handlowym. Doradza małym i średnim przedsiębiorcom. Sporządza umowy cywilnoprawne oraz pisma procesowe dla podmiotów profesjonalnych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.