Logowanie

Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 2012-01-09 sygn. SK 9/11

Strona 1 z 8
POSTANOWIENIE z dnia 9 stycznia 2012 r. Sygn. akt SK 9/11 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marek Zubik ? przewodniczący Zbigniew Cieślak Mirosław Granat Wojciech Hermeliński ? sprawozdawca Adam Jamróz, po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 9 stycznia 2012 r., połączonych skarg konstytucyjnych Janiny Kubalewskiej i Bogdana Mielcarka o zbadanie zgodności: art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, ze zm.) z art. 2, art. 32 ust. 1 i 2 w związku z art. 67 ust. 1 oraz art. 67 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, p o s t a n a w i a:


1) na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417, z 2009 r. Nr 56, poz. 459 i Nr 178, poz. 1375, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307 oraz z 2011 r., Nr 112, poz. 654) umorzyć postępowanie w zakresie skargi konstytucyjnej Janiny Kubalewskiej ze względu na niedopuszczalność wydania wyroku,

2) na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym umorzyć postępowanie w zakresie skargi konstytucyjnej Bogdana Mielcarka ze względu na cofnięcie skargi konstytucyjnej. UZASADNIENIE I

1. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, ze zm.; dalej: ustawa emerytalna) okresami składkowymi, zaliczanymi do okresów ubezpieczenia społecznego duchownych, są ?okresy pozostawania duchownymi przed dniem 1 lipca 1989 r., pod warunkiem opłacania składek na ubezpieczenie społeczne za cały okres podlegania temu ubezpieczeniu?.

2. Zgodność powyższego przepisu z art. 2, art. 32 ust. 1 i 2 w związku z art. 67 ust. 1 oraz art. 67 ust. 1 Konstytucji została zakwestionowana w skargach konstytucyjnych Janiny Kubalewskiej (z 30 grudnia 2009 r., data nadania: 12 stycznia 2010 r.) oraz Bogdana Mielcarka (z 31 marca 2010 r., data nadania: 2 kwietnia 2010 r.; dalej: skarżący).

2 Ich braki formalne zostały uzupełnione pismami z 22 września 2010 r., 6 września 2010 r. i 4 października 2010 r. Ze względu na podobieństwo obydwu skarg konstytucyjnych, zostały one połączone do wspólnego rozpoznania zarządzeniem Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z 28 czerwca 2011 r., zgodnie z wnioskiem pełnomocnika obojga skarżących z 23 maja 2011 r. 2.1. Powyższe skargi konstytucyjne zostały złożone na tle następujących stanów faktycznych: Janina Kubalewska we wniosku z 30 maja 2008 r. zwróciła się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Bydgoszczy (dalej: organ emerytalny) o przyznanie emerytury, wnosząc o zaliczenie do stażu emerytalnego następujących okresów: ? od 1 września 1962 r. do 30 listopada 1975 r. ? okres pełnienia funkcji kaznodziei pełnoczasowego związku wyznaniowego Strażnica ? Towarzystwo Biblijne i Traktatowe. Zarejestrowany Związek Wyznania Świadków Jehowy w Polsce (dalej: związek wyznaniowy Świadków Jehowy); ? od 27 listopada 1975 r. do 30 maja 1981 r. oraz od 15 lutego 1986 r. do 12 sierpnia 1986 r. ? okres wychowywania dzieci; ? od 1 stycznia 2004 r. do 30 maja 2008 r. ? okres opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników z tytułu prowadzenia własnego gospodarstwa rolnego. Decyzją z 7 sierpnia 2008 r., nr 679600/E, organ emerytalny odmówił Janinie Kubalewskiej prawa do emerytury, gdyż ? jego zdaniem ? nie udowodniła ona żadnego okresu ubezpieczenia pracowniczego. Takiego charakteru nie miał w szczególności okres sprawowania przez skarżącą funkcji duchownego związku wyznaniowego Świadków Jehowy, gdyż nie odprowadzała ona składek na ubezpieczenie społeczne osób duchownych (ówczesne prawo nie przewidywało takiej możliwości). Powyższa decyzja została utrzymana w toku kontroli sądowej: oddalone zostało zarówno odwołanie skarżącej od decyzji (wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, VII Wydział Ubezpieczeń Społecznych z 18 grudnia 2008 r., sygn. akt VII U 2363/80), jak i jej apelacja od wyroku sądu pierwszej instancji (wyrok Sądu Apelacyjnego, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku z 17 września 2009 r., sygn. akt III AUa 272/09). W uzasadnieniu tego ostatniego orzeczenia, sąd drugiej instancji powołał uchwałę Sądu Najwyższego (dalej: SN) z 2 września 2009 r., sygn. akt II UZP 5/09 (Lex nr 515916), zgodnie z którą okres pozostawania duchownym przed 1 lipca 1989 r. nie jest okresem składkowym w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy emerytalnej, jeżeli po tej dacie nie były opłacane składki na ubezpieczenie społeczne osób duchownych z powodu niepodlegania temu ubezpieczeniu. Bogdan Mielcarek złożył 30 listopada 2007 r. wniosek o przyznanie emerytury, wnosząc o uwzględnienie (jako okresów składkowych) okresów ubezpieczenia pracowniczego oraz okresu pełnienia przez niego funkcji pełnoczasowego kaznodziei związku wyznaniowego Świadków Jehowy (od 1 września 1974 r.

< >
pobierz plik

Porady prawne online

Zaufało nam już:
  • 0
  • 4
  • 1
  • 4
  • 8
  • 2
  • 2
  • osób

Współpracują z nami

Katarzyna Tomczak

Katarzyna Tomczak

Specjalizuje się w prawie rodzinnym - pomaga w egzekucji alimentów, doradza podczas rozwodów i przy podziale majątku. Prowadzi sprawy spadkowe. Sporządza także opinie z zakresu prawa mieszkaniowego.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.