Logowanie

Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 2012-01-10 sygn. SK 45/09

Strona 1 z 2
POSTANOWIENIE z dnia 10 stycznia 2012 r. Sygn. akt SK 45/09 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Andrzej Rzepliński ? przewodniczący Stanisław Biernat ? sprawozdawca Zbigniew Cieślak Maria Gintowt-Jankowicz Mirosław Granat Wojciech Hermeliński Adam Jamróz Marek Kotlinowski Teresa Liszcz Małgorzata Pyziak-Szafnicka Stanisław Rymar Piotr Tuleja Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz Andrzej Wróbel Marek Zubik, na posiedzeniu niejawnym w dniu 10 stycznia 2012 r., na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417 z 2009 r. Nr 56, poz. 459, Nr 178, poz. 1375, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654), p o s t a n a w i a: sprostować oczywiste omyłki pisarskie w uzasadnieniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 listopada 2011 r., sygn. akt SK 45/09 (Dz. U. Nr 254, poz. 1530), w ten sposób, że:


1) w części I: a) w punkcie 4, w piątym akapicie zdanie trzecie w brzmieniu ?W tym zakresie wydanie przez Trybunał orzeczenia jest niedopuszczalne i powinno podlegać umorzeniu? zastąpić zdaniem ?W tym zakresie wydanie przez Trybunał orzeczenia jest niedopuszczalne, a postępowanie powinno podlegać umorzeniu?, b) w punkcie 4, w szóstym akapicie, w przed ostatnim zdaniu zwrot ?które umożliwiałoby ocenę? zastąpić zwrotem ?które umożliwiałyby ocenę?,

2) w części III: a) w punkcie 2.6., w piątym akapicie, w ostatnim zdaniu zwrot ?w wyroku z 6 lipca 2010 r. w sprawie Honeywell? zastąpić zwrotem ?w postanowieniu z 6 lipca 2010 r. w sprawie Honeywell? oraz w punkcie 8.1., w drugim akapicie, w czwartym zdaniu zwrot ?wyroku w sprawie Honeywell? zastąpić zwrotem ?postanowieniu w sprawie Honeywell?, b) w punkcie 2.9., w drugim akapicie zdanie pierwsze w brzmieniu ?Trybunał Konstytucyjny wyraził już wcześniej pogląd, że niezgodny z Konstytucją byłby niższy poziom ochrony praw jednostki wynikający z prawa unijnego wynikający z Konstytucji? zastąpić zdaniem ?Trybunał Konstytucyjny wyraził już

2

wcześniej pogląd, że niezgodny z Konstytucją byłby niższy poziom ochrony praw jednostki wynikający z prawa unijnego niż wynikający z Konstytucji?, c) w punkcie 4, w drugim akapicie, w zdaniu drugim zwrot ?art. 34 ust. 1 Konwencji brukselskiej? zastąpić zwrotem ?art. 34 zdanie 1 Konwencji brukselskiej?, d) w punkcie 4, w czwartym akapicie, w ostatnim zdaniu zwrot ?Art. 43 rozporządzenia? zastąpić zwrotem ?Art. 45 rozporządzenia?, e) w punkcie 8.3., w zdaniu czwartym datę ?21 stycznia 2010 r.? zastąpić datą ?21 stycznia 2011 r.?. UZASADNIENIE Trybunał Konstytucyjny, działając z urzędu, na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, ze zm.) postanowił sprostować w części I i III uzasadnienia wyroku z dnia 16 listopada 2011 r., sygn. akt SK 45/09, oczywiste omyłki pisarskie. W części I uzasadnienia wyroku, w punkcie 4, w akapicie piątym zdanie trzecie ma brzmienie ?W tym zakresie wydanie przez Trybunał orzeczenia jest niedopuszczalne i powinno podlegać umorzeniu?, a powinno mieć ?W tym zakresie wydanie przez Trybunał orzeczenia jest niedopuszczalne, a postępowanie powinno podlegać umorzeniu?. Omyłka ta jest oczywista co wynika ze związku logicznego zdania. W części I, w punkcie 4, w akapicie szóstym przed ostatnie zdanie brzmi ?Powyższa konkluzja przesądza zatem o braku wspólnej płaszczyzny odniesienia i koniecznego związku, które umożliwiałoby ocenę wzajemnej relacji pomiędzy badanym przepisem prawa pochodnego oraz art. 45 Konstytucji, niezależnie od tego, który aspekt prawa do sądu byłby wzięty pod uwagę?, a powinno brzmieć ?Powyższa konkluzja przesądza zatem o braku wspólnej płaszczyzny odniesienia i koniecznego związku, które umożliwiałyby ocenę wzajemnej relacji pomiędzy badanym przepisem prawa pochodnego oraz art. 45 Konstytucji, niezależnie od tego, który aspekt prawa do sądu byłby wzięty pod uwagę?. Należało zastąpić zwrot ?które umożliwiałoby ocenę? zwrotem ?które umożliwiałyby ocenę?. O oczywistości omyłki świadczy ciąg logiczny zdania. Omyłka pisarska zawarta w części III, w punkcie 2.6., w piątym akapicie, w ostatnim zdaniu polega na niewłaściwym przywołaniu rodzaju orzeczenia niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z 6 lipca 2010 r. (sygn. 2 BvR 2661/06) jako wyrok podczas gdy powinno być postanowienie. Identyczny charakter ma omyłka zawarta w punkcie 8.1., w drugim akapicie, w czwartym zdaniu, gdzie Trybunał ponownie odwołuje się do ww. orzeczenia. O oczywistości tych omyłek świadczy samo orzeczenie niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z 6 lipca 2010 r. (sygn. 2 BvR 2661/06). Zdanie pierwsze drugiego akapitu punktu 2.9. części III uzasadnienia brzmi ?Trybunał Konstytucyjny wyraził już wcześniej pogląd, że niezgodny z Konstytucją byłby niższy poziom ochrony praw jednostki wynikający z prawa unijnego wynikający z Konstytucji?, a powinno brzmieć ?Trybunał Konstytucyjny wyraził już wcześniej pogląd, że niezgodny z Konstytucją byłby niższy poziom ochrony praw jednostki wynikający z prawa unijnego niż wynikający z Konstytucji?. O oczywistości tej omyłki świadczy związek logiczny zdania. W części III uzasadnienia, w punkcie 4, w drugim akapicie, w zdaniu drugim należało zmienić omyłkowo wpisany ?art. 34 ust. 1 Konwencji brukselskiej? na

< >
pobierz plik

Porady prawne online

Zaufało nam już:
  • 0
  • 4
  • 1
  • 4
  • 8
  • 2
  • 2
  • osób

Współpracują z nami

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.