Logowanie

Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 2012-02-13 sygn. P 5/09

Strona 1 z 6
POSTANOWIENIE z dnia 13 lutego 2012 r. Sygn. akt P 5/09 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Mirosław Granat ? przewodniczący Stanisław Biernat Zbigniew Cieślak ? sprawozdawca Maria Gintowt-Jankowicz Stanisław Rymar, po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 13 lutego 2012 r., pytania prawnego Sądu Okręgowego w Krakowie: czy art. 4171 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ? Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.) w zakresie, w jakim zamyka możliwość dochodzenia odszkodowania z tytułu szkód powstałych w wyniku niewydania decyzji w postępowaniu administracyjnym bez uzyskania rozstrzygnięcia stwierdzającego przewłokę wymienionego postępowania, jest zgodny z art. 77 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, p o s t a n a w i a: na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417, z 2009 r. Nr 56, poz. 459 i Nr 178, poz. 1375, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654) umorzyć postępowanie ze względu na niedopuszczalność wydania wyroku. UZASADNIENIE I


1. Postanowieniem z 20 sierpnia 2008 r. (sygn. akt I C 1160/07) Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział I Cywilny, zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym, czy art. 4171 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ? Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.; dalej: k.c.) w zakresie, w jakim zamyka możliwość dochodzenia odszkodowania z tytułu szkód powstałych w wyniku niewydania decyzji w postępowaniu administracyjnym bez uzyskania rozstrzygnięcia stwierdzającego przewłokę wymienionego postępowania, jest zgodny z art. 77 ust. 1 Konstytucji. 1.1. Stan faktyczny związany z wniesionym przez sąd pytaniem prawnym przedstawiał się następująco: w toku postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego Wójt Gminy W. zwrócił się o uzgodnienie decyzji m.in. do Dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego, który postanowieniem z 5 października 2004 r. odmówił takiego uzgodnienia.

2 Powyższe postanowienie zostało zaskarżone przez stronę postępowania do Ministra Środowiska, który postanowieniem z 23 lutego 2005 r. uchylił postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Orzekając ponownie, Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego wydał postanowienie z 6 maja 2005 r., w którym również odmówił uzgodnienia planowanej inwestycji. Postanowienie to, wskutek zaskarżenia, zostało uchylone przez Ministra Środowiska postanowieniem z 14 października 2005 r. Następnie postanowieniem z 24 marca 2006 r. Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego po raz trzeci odmówił uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy. Także i to rozstrzygnięcie zostało zaskarżone, co doprowadziło do jego uchylenia i umorzenia ?postępowania odwoławczego? przez Ministra Środowiska. W uzasadnieniu organ ten wskazał, że na terenie, na którym była planowana inwestycja, obowiązuje od 21 maja 2005 r. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Od orzeczenia Ministra Środowiska powód wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który wyrokiem z 14 grudnia 2006 r. (sygn. akt IV SA/Wa 1882/06) uchylił zaskarżone postanowienie, twierdząc, że umorzenie postępowania odwoławczego w sprawie postanowienia zapadłego w postępowaniu uzgodnieniowym było niedopuszczalne. W dniu 20 czerwca 2007 r. powód wezwał Ministra Środowiska do podjęcia czynności w sprawie. Jednakże 29 czerwca 2007 r. Wójt Gminy W. umorzył decyzją postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy ze względu na wejście w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. A Minister Środowiska postanowieniem z 2 lipca 2007 r. uchylił postanowienie Dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego i umorzył postępowanie uzgodnieniowe jako bezprzedmiotowe. Następnie powód wniósł pozew przeciwko Skarbowi Państwa ? Dyrektorowi Ojcowskiego Parku Narodowego oraz Ministrowi Środowiska o odszkodowanie za szkodę poniesioną z tytułu niezgodnego z prawem działania organu władzy publicznej. Szkoda ta, zdaniem powoda, polega na utracie korzyści, które osiągnąłby w razie uzgodnienia przez Dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego decyzji o warunkach zabudowy, a co za tym idzie pozytywnego załatwienia wniosku skierowanego do Wójta Gminy W. Wniosek ten obejmował bowiem budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce będącej własnością powoda, zaś obowiązujący plan miejscowy przeznacza ten teren na cele rolne z zakazem zabudowy. Jako podstawę prawną dochodzonych roszczeń powód wskazał art. 4171 § 2 k.c., zaznaczając, że dysponuje orzeczeniem stwierdzającym niezgodność z prawem postanowienia Ministra Środowiska w postaci wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 14 grudnia 2006 r. (sygn. akt IV SA/Wa 1882/06). 1.2. Uzasadniając pytanie prawne, Sąd Okręgowy w Krakowie, powoławszy się na linię orzeczniczą Sądu Najwyższego, wskazał, że sąd nie jest związany podstawą prawną dochodzonego żądania, lecz winien rozpoznać sprawę w granicach przedstawionej podstawy faktycznej, stąd ocena zasadności zgłoszonego przez powoda powództwa wymaga nie tylko analizy podstawy prawnej zgłoszonej przez powoda, czyli art. 4171 § 2 k.

< >
pobierz plik

Porady prawne online

Zaufało nam już:
  • 0
  • 4
  • 1
  • 4
  • 8
  • 2
  • 2
  • osób

Współpracują z nami

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.